Ralph Lauren Outlet Nederland, Polo RL Sale Amsterdam Online

Polo Ralph Lauren Outlet Nederland Online Shop

De Ralph Lauren Nederland kleding hebben een grote waarde in het menselijk leven. Er zijn vele stijlen van Ralph Lauren kleding in de markt als vele mode-ontwerpers zijn de vaststelling van het gebied van kleding wereld. Sommige mensen verkiezen om Ralph Lauren t-shirts en jeans te dragen als hun uitvoerende jurk. De kleurencombinatie is zeer belangrijk voor de Ralph Lauren kleding. Als je op zoek bent naar de mode- alternatief, eens een kijkje op de Ralph Lauren kleding.

Ralph Lauren Outlet Ontwerpen zijn eenvoudig en ongecompliceerd. Als feite zijn ze synoniem met de Amerikaanse stijl van kleden. Hun RL ontwerpen geven een duidelijke stijl en elegantie aan de drager. De goed uitgesproken gesneden benadrukt de kwaliteit. Ongeacht de gelegenheid, kan men nooit verkeerd gaan met Ralph Lauren kleding gaan. Draag een Ralph Lauren polo shirt over uw t - shirt en bedek ze met een formeel jasje of een sportiever jasje, zoals een hoodie, voor een meer casual look.

De spannende Ralph Lauren Amsterdam assortiment omvat shirts, broeken, polo's, jeans, jassen, petten en sjaals. Ze hebben ook dames dragen en sportkleding selectie. Als een zaak van de feiten, de stijl en snit zijn zo uniek dat ze zetten de drager los van de rest. Het Ralph Lauren logo voegt een vleugje klasse en distinctie. Draag een Ralph Lauren shirt met wijde mouwen te verblinden op die formele gelegenheden. Voor een casual look met veel houding, kunt u kiezen voor de Ralph Lauren overhemden. Al hun Ralph Lauren kleding heeft een hedendaagse mondiale uitstraling.

De Ralph Lauren Outlet Online polo shirts met strepen, multi strepen, ruiten en meervoudige controles zijn gewoon geweldig voor casual en semi - formele gelegenheden. De Ralph Lauren polo shirt komt in pique katoen en compact stretch katoen. Ze zijn verkrijgbaar in een selectie van kleurtonen dat zorgt voor een jeugdige en stijlvolle look. De Ralph Lauren jeans zijn in een klasse apart. Hun eenvoudige snit maakt het een essentieel in de garderobe van degenen'.

De Ralph Lauren Polo jassen komen in een selectie van kleuren en stijlen. De Ralph Lauren kleding zijn eenvoudig te onderhouden en kan in de machine gewassen. Ralph Lauren kleding is zeer populair om zijn premium en super premium denim jeans en shirts. Dit Amerikaanse merk RL is immer populaire plaatselijk en wordt selectief verspreid op een mondiaal niveau.

De Ralph Lauren Sale -knop onderaan t - shirt ziet er erg formeel met de jeans of broek of misschien de stoffige gewassen denim jeans. Of het nu in zwart of blauw de prachtige Ralph Lauren polo shirts kunnen worden gedragen op een casual of semi-formele gelegenheid, omdat de look is stijlvol. Deze Ralph Lauren kleding selectie biedt een uitgebreid assortiment van producten die verschillende kasten kunnen passen. Ralph Lauren kleding is altijd populair voor hoogwaardige accessoires en gratis kleding.

Statuten van de Wandelsportvereniging "Het Gouden Boltje"

     

artikel 1.

 

Naam en zetel.

 

a.

De vereniging draagt de naam Wandelsportvereniging "Het Gouden Boltje", hierna te noemen als w.s.v. "Het Gouden Boltje".

 

b.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Texel.

     

artikel 2.

 

Oprichting en duur.

 

a.

w.s.v. "Het Gouden Boltje" is de voortzetting van het avondvierdaagsecomite opgericht in juni 1960.

 

b.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

     

artikel 3.

 

Doel.

   

w.s.v. "Het Gouden Boltje" stelt zich ten doel het organiseren van de wandelsport (binnen de voor haar vastgestelde grenzen), een en ander in de ruimste zin van het woord.

     

artikel 4.

 

Verenigingsjaar.

   

Het vereningingsjaar ( = boekjaar) is gelijk aan het kalenderjaar.

     

artikel 5.

 

Leden.

   

w.s.v. "Het Gouden Boltje" kent als leden:

 

a.

ereleden,

 

b.

bestuursleden.

 

c.

gewone leden

     

artikel 6.

 

Definities van leden.

 

a.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten en/of relaties op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd;

 

b.

Bestuursleden van w.s.v. "Het Gouden Boltje" worden geacht krachtens hun functie persoonlijk lid te zijn van de w.s.v. "Het Gouden Boltje".

 

c.

Gewone leden. Dit zijn zij, die meewerken aan de doelstelling van w.s.v. "Het Gouden Boltje". Zij betalen een jaarlijkse contributie, nader te regelen bij Huishoudelijk reglement.

     

artikel 7. 1.

 

Begin en einde van het lidmaatschap.

 

a.

Als lid kan men worden toegelaten na schriftelijke aanmelding bij het bestuur.

 

b.

Het bestuur behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren.

 

c.

Een beslissing waarbij toelating wordt geweigerd, moet zijn gemotiveerd.

     

artikel 7. 2 .

 

Het lidmaatschap eindigt:

 

a.

bij overlijden;

 

b.

na schriftelijke opzegging door het lid; nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement;

 

c.

door opzegging van de zijde van de vereniging; nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement;

 

d.

door ontbinding van w.s.v. "Het Gouden Boltje".

     

artikel 8.

 

Strafbepalingen.

   

Leden die, naar het oordeel van het bestuur, handelen in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, zich misdragen of anderszins de belangen van "Het Gouden Boltje" ernstig schaden, kunnen door het bestuur ten hoogste worden geschorst tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

     

artikel 9.

a.

Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijke ontzegging van de rechten verbonden aan het lidmaat schap. Het geschorste lid heeft echter het recht van beroep en kan zich verweren ten overstaan van eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Dit is nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

 

b.

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor tot royement over te gaan.

 

c.

Alleen de Algemene Ledenvergadering beslist over de vraag of een geschorst lid wel of niet geroyeerd zal worden.

 

d.

De schorsing eindigt zodra de Algemene Ledenvergadering uitspraak heeft gedaan omtrent het royement.

 

e.

Na de schorsing zal zo spoedig mogelijk mededeling, met reden omkleed, worden gedaan aan het betrokken lid.

     

artikel 10.

 

Algemene Ledenvergadering.

   

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van w.s.v. "Het Gouden Boltje".

     

artikel 11.

a.

Binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit, alsmede een staat van baten en lasten en doet onder overlegging van de benodigde bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerd beleid.

 

b.

De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar. Deze commissieleden mogen geen deel uit maken van het bestuur en kunnen maximaal twee jaar achter elkaar gekozen worden.

 

c.

Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering strekt de penningmeester tot decharge.

 

d.

Bepalingen en voorschriften omtrent het indienen van voorstellen, stemgerechtigheid en andere aangelegenheden betreffende de Algemene Ledenvergadering kunnen worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

     

artikel 12.

a.

De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering belegt het bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering:

 

b.

1 -

zo dikwijls als het bestuur dat nodig acht;

   

2 -

binnen vier weken nadat dit door tien stemgerechtigde leden schriftelijk is aangevraagd in een met redenen omkleed verzoek;

   

3 -

Wanneer dit volgens het Huishoudelijk Reglement nodig is.

 

c.

1 -

Het bestuur heeft het recht om personen, die geen lid van "Het Gouden Boltje" zijn voor de Algemene Leden vergadering uit te nodigen of toe te laten tot de Algemene Ledenvergadering.

   

2 -

De onder artikel 12-b-2 personen komt gelijk recht toe.

 

d.

In het geval dat het bestuur nalatig is ingevolge artikel 12-b-2 zijn de onder artikel 12-b-2 genoemde personen gerechtigd binnen vier weken na het verstrijken van de termijn, in artikel 12-b-2 genoemd, zelf een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.

 

e.

Een Buitengewone Algemene Ledenvergadering kan bijeengeroepen worden volgens dezelfde regels als de Algemene Ledenvergadering.

     

artikel 13.

 

Bestuur.

 

a.

Het bestuur van "Het Gouden Boltje" bestaat uit tenminste 5 meerderjarige leden, waarvan er geen twee of meer uit hetzelfde gezin mogen komen, en wordt in de Algemene Ledenvergadering door de stem gerechtigden uit hun midden gekozen.

 

b.

De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar. Jaarlijks op de in artikel 11 bedoelde Algemene Ledenvergadering treedt een evenredig deel van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar.

 

c.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

     

artikel 14.

a.

De voorzitter van het bestuur wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering, deze dient de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt.

 

b.

Door het bestuur wordt uit hun midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aangewezen.

 

c.

De taken van de overige bestuursleden worden in onderling overleg vastgesteld.

     

artikel 15.

a.

Treedt een bestuurslid tussentijds af, dan kan het bestuur tijdelijk in de ontstane vacature voorzien door uit de leden van w.s.v. "Het Gouden Boltje" een tijdelijk bestuurslid te kiezen. Deze treedt af op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering en kan direct worden gekozen.

 

b.

De bestuursleden worden bij gewone meerderheid van stemmen gekozen cq herkozen.

     

artikel 16.

a.

Het bestuur is belast met het besturen der vereniging en het uitvoeren van de besluiten der Algemene Ledenvergadering.

 

b.

Alle bestuursleden gezamenlijk, alsmede het dagelijks bestuur, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 

c.

Alle afzonderlijke leden van het Dagelijks Bestuur kunnen zich daarbij laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd lid van het Dagelijks Bestuur.

 

d.

Voor het verrichten van betalingen en het ontvangen van gelden voor de vereniging en het geven van kwijting, is de handtekening van de penningmeester voldoende.

     

artikel 17.

 

Kommissies.

 

a.

De Algemene Ledenvergadering en het bestuur zijn bevoegd kommissies in te stellen. Samenstelling, taak en bevoegdheden worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

 

b.

De Algemene Ledenvergadering en het bestuur zijn bevoegd "ad hoc" kommissies in te stellen. Samenstelling, taak en bevoegdheden worden nader geregeld door het bestuur.

 

c.

In een "ad hoc" kommissie zal een bestuurslid vertegenwoordigd zijn.

 

d.

In een vaste kommissie kan een bestuurslid ad hoc vertegenwoordigd zijn.

     

artikel 18.

 

Bestuursvergaderingen.

   

Het bestuur vergadert minimaal 10 maal per jaar volgens een rooster vastgesteld tijdens de eerste bestuursvergadering na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris cq de voorzitter.

     

artikel 19.

 

Stemrecht en stemmingen.

 

a.

De ereleden en gewone leden hebben stemrecht.

 

b.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken mondeling, behalve als minimaal tien aanwezige stemgerechtigden een schriftelijke stemming verlangen. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie, mits geschiedt op voorstel van de voorzitter, is mogelijk.

 

c.

Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor zover deze statuten niet anders bepalen.

 

d.

Bij staking van de stemmen vindt herstemming plaats, staken de stemmen wederom, dan geeft de stem van de voorzitter de beslissing

     

artikel 20.

 

Financi�n.

   

De inkomsten van w.s.v. "Het Gouden Boltje" bestaat uit:

 

a.

de jaarlijkse contributies;

 

b.

inleggelden;

 

c.

schenkingen;

 

d.

subsidies;

 

e.

wandeltochtbaten;

 

f.

donaties;

 

g.

overige baten;

     

artikel 21.

 

Het boekjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar.

     

artikel 22.

 

Huishoudelijk Reglement.

 

a.

Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd en/of aangevuld door de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.

 

b.

In de oproep van deze vergadering moet als agendapunt worden opgenomen "Wijziging cq aanvulling van het Huishoudelijk Reglement".

 

c.

Als toelichting op het betreffende agendapunt moet dit voorstel de letterlijke tekst van de wijziging(en) cq aanvulling(en) bevatten.

 

d.

Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten en het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.

     

artikel 23.

 

Wijziging van de statuten.

 

a.

Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering genomen met in achtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.

 

b.

In de oproep van deze vergadering moet als agendapunt worden opgenomen: "Wijziging van de statuten".

 

c.

Als toelichting op het betreffende agendapunt moet dit voorstel de letterlijke tekst van de wijziging bevatten.

 

d.

Na het verkrijgen van de in artikel 24.a bedoelde goedkeuring behoort van de wijziging(en) een notari�le akte te worden opgemaakt en treedt deze in werking met ingang van de datum, waarop die akte is verleden.

     

artikel 24.

 

Inschrijving in het verenigingsregister.

 

a.

Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar en een authentiek afschrift van de akte dan wel een authentiek uittreksel uit de akte, bevattende de Statuten, ten kantore van het register neer te leggen.

 

b.

Het bestuur draagt er zorg voor, dat in het vorige lid de bedoelde register steeds worden ingeschreven de naam, de voornaam en de woonplaats van de bestuursleden, die w.s.v. "Het Gouden Boltje" in en buiten rechten kunnen vertegenwoordigen.

     

artikel 25.

 

Ontbinding van w.s.v. "Het Gouden Boltje"

 

a.

Tot ontbinding van w.s.v. "Het Gouden Boltje" kan slechts worden besloten door een, speciaal te beleggen, Algemene Ledenvergadering, waar tenminste 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, en dit besluit met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen aangenomen wordt. Tot ontbinding kan tevens worden overgegaan onder de bepalingen gesteld in het Burgerlijk Wetboek.

 

b.

Wanneer er op de in het vorige lid bedoelde bijeenkomst geen voldoende aantal stemgerechtigde leden aanwezig is om het ontbindingsbesluit te nemen, wordt binnen 4 weken na deze vergadering een tweede bijeenkomst uitgeschreven, die ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van tenminste 2/3 van het totaal der geldig uitgebrachte stemmen het ontbindingsbesluit kan nemen;

 

c.

Indien de Algemene Ledenvergadering in een bijeenkomst tot ontbinding van w.s.v. "Het Gouden Boltje" besluit, benoemt zij in dezelfde bijeenkomst een liquidatiecommissie;

 

d.

De in c genoemde commissie bestaat uit het bestuur aangevuld met twee leden.

 

e.

Deze kommissie bepaalt met in achtneming van artikel 23 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot welk doel, het welk dat van w.s.v. "Het Gouden Boltje" zoveel mogelijk nabijkomt, het overblijvende vermogen zal worden aangewend.

     

artikel 26.

 

Slotbepalingen

   

Door toetreding verklaart een lid zich te zullen onderwerpen aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle andere wettige bepalingen en besluiten van w.s.v. "Het Gouden Boltje"

     

artikel 27.

 

Leden kunnen zich nimmer op onbekendheid van het bepaalde in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle andere wettige bepalingen en besluiten van w.s.v. "Het Gouden Boltje", beroepen.

     

artikel 28.

 

In alle gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, zomede bij twijfel over de uitleg, beslist het bestuur.

     
   

Autorisatie

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene vergadering van woensdag 23 november 1988 gehouden te Den Burg.